งานวิจัยทั้งหมด


ลำดับ ชื่องานวิจัย หน่วยงาน
14 การพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งซ่อมครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดย นางสาวนิภาพร ชนะมาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 A development nanocrystalline TiO2 based on dye sensitized solar cells with solid state electrolyte โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 A study nanocrystalline TiO2 based on dye sensitized solar cells with quasi solid state electrolytes โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 PREPARATION OF TiO2 NANOPARTICLE BY DOCTOR BLADE TECHNIQUE โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 การทำเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยอิเล็กโตรไลท์กึ่งของแข็ง โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 Preparation nanocrystalline TiO2 with doctor blade method for dye sensitized solar cell โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 Synthesis TiO2 with doctor blade technique for dye sensitized solar cell โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 Dye sensitized solar cells based on solid state electrolyte with poly (styrene-co-acrylonitril) โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ฟิล์มบาง TiO2 ด้วยเทคนิค Doctor blade สำหรับการทำเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 Performance and Stability of Dye- sensitized Solar Cells with Quasi-solid State Electrolytes based on N-Methyl - quinoline Iodide โดย นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 Effect of tin loading on physical properties and phase transformation of as-synthesized Zn-Sn-O compound powder synthesized by co-precipitation method โดย นายโชคชัย คหัฏฐา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 Effect of titanium loading on physical properties of nanowhisker-like Ti-doped vanadium oxide synthesized by hydrothermal method โดย นายโชคชัย คหัฏฐา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 Influence of annealing temperature on optical properties of fluoride doped tin oxide films grown by the sol-gel spin-coating method โดย นายโชคชัย คหัฏฐา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 EFFECT OF TITANIUM DOPANT ON PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF WO3 THIN FILMS PREPARED BY SOL-GEL METHOD โดย นายโชคชัย คหัฏฐา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี